Zámer novej prevádzky v Okoličnom: Radnica vydala nesúhlasné stanovisko

Mesto Liptovský Mikuláš vydalo nesúhlasné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti obaľovačky asfaltových zmesí. Aký má na to dôvod?

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Zámer novej prevádzky v Okoličnom: Radnica vydala nesúhlasné stanovisko
Zdroj: Dnes24.sk

Radnica požaduje dopravnoinžiniersky výpočet vplyvu stavby na dopravnú sieť, bližšie vplyv na kapacitu existujúcich ciest a križovatiek, predovšetkým cesty č. III/2337 do Závažnej Poruby a križovatky tejto cesty na cestu I/18. Súčasťou tohto výpočtu musí byť aj návrh opatrení na zamedzenie vzniknutých vplyvov. „Zároveň požadujeme dopracovanie hlukovej štúdie tak, aby sa zaoberala aj hlukom, ktorý spôsobí vyvolaná doprava v zastavanom území,“ priblížil primátor Ján Blcháč.

Denne 37 nákladných áut

Podľa zámeru je výrobná kapacita obaľovačky 160 ton asfaltovej zmesi za hodinu. Denne by malo priviezť do výroby vstupnú surovinu 37 nákladných áut, čo pri ich príjazde a odjazde predstavuje v priemere denne 74 nákladiakov. Odvoz asfaltových zmesí by zabezpečil investor približne šesťdesiatimi nákladnými autami.

Z verejného prerokovania vyplynulo, že hodnotiaca správa, ktorú prerokovával investor s verejnosťou a zástupcami mesta, sa nezaoberá vplyvom nárastu dopravy na cestnú sieť v obytnej zóne. Nie je teda možné určiť možný vplyv obaľovačky na dopravu v meste. Už dnes je však križovatka cesty III/2337 (cesta do Závažnej Poruby) a cesty I/18 (hlavný ťah mestom) problémová. „Už dnes prejde denne týmto úsekom cesty III. triedy 3200 áut. V prípade, že by tu bola obaľovačka, pribudlo by denne viac ako 70 kamiónov. Tento nárast nákladnej dopravy zásadne zhorší už teraz nevyhovujúcu situáciu v križovatke tejto cesty s cestou I/18, ktorá už v súčasnosti kapacitne nepostačuje dopravnej intenzite. Výjazd na cestu I/18 z Okoličného neraz trvá aj niekoľko minút,“ vysvetlil vedúci odboru životného prostredia a dopravy z mestského úradu Gabriel Lengyel.

Dochádza k oneskoreniu projektu

Rozvoj priemyselnej zóny v Okoličnom bol podľa územného plánu mesta plánovaný v súvislosti s preložkou železničnej trate. Znamená to, že popri preložke železnice by malo dôjsť aj k výstavbe obslužnej komunikácie na južnej strane mesta za riekou Váh. Prostredníctvom nej by sa priemyselná zóna dopravne napojila na cestu I/18 až za zastavanou častou mesta, približne v mieste križovatky na Stošice, takže by sa znížila intenzita dopravy v Okoličnom .

„Až preložka železnice by vyriešila, aby nebolo dopravne zaťažené zastavané územie mesta, a teda aj mestská časť Okoličné. Keďže však z dôvodov, ktoré mesto nemôže ovplyvniť, dochádza k oneskoreniu projektu preložky železničnej trate a je záujem budovať nové prevádzky v priemyselnej zóne, je nutné, aby investori odborne preukázali, aký vplyv bude mať ich pôsobenie na dopravnú situáciu v tejto lokalite,“ upozornil primátor.

Projekt realizácie obaľovačky asfaltových zmesí ešte vyhotovený nebol. Ak však bude posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) záporné, projekt sa ani vypracovávať nebude. To závisí od ministerstva životného prostredia, ktoré bude vyhodnocovať pripomienky.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame