Mestské zastupiteľstvo v Mikuláši: Poslanci sa budú venovať týmto témam

Mestskí poslanci budú rozhodovať o ďalších projektoch a zmenách v našom meste. Pozrite si ich kompletný program.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Mestské zastupiteľstvo v Mikuláši: Poslanci sa budú venovať týmto témam
Foto: Tomáš Batiz

Zástupcovia jednotlivých mestských častí a vedenie mesta bude vo štvrtok 13. apríla rozhodovať o ďalších návrhoch. Poslanci majú pred sebou napríklad pred sebou schvaľovanie návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2017, ale venovať sa budú napríklad aj zahraničným vzťahom mesta spoločne s návrhom akcií na rok 2017.

Program mestského zastupiteľstva:

 • 10:00 – Otvorenie zasadnutia
 • 10:05 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • 10:10 – Schválenie programu rokovania
 • 10.20 – Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
 • 10:40 – Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017
 • 11:00 – Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2016
 • 11:10 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016
 • 11:20 – Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016
 • 11:50 – Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Verejnoprospeš­né služby
 • 12:10 – Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Informačné centrum
 • 13:20 – Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a.s. za rok 2016
 • 13:40 – Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2017
 • 13:50 – Návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020
 • 14:10 – Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2016
 • 14:30 – Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“
 • 14:40 – Správa o výsledku kontroly – Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014 – protipovodňové opatrenia
 • 15:00 – Interpelácie
 • 15:20 – Informácie
 • 15:30 – Záver
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame