O tomto budú rokovať mikulášski poslanci: Pozrite si PROGRAM zastupiteľstva

Poslanci liptovskomikulášskych mestských častí budú rokovať o dôležitých bodoch, ktoré sa týkajú rozvoja nášho mesta.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku O tomto budú rokovať mikulášski poslanci: Pozrite si PROGRAM zastupiteľstva
Foto: Tomáš Batiz / Zdroj: Dnes24.sk

Poslancov mikulášskeho zastupiteľstva čaká ďalšie rokovanie. Do svojich lavíc zasadnú 15. februára a dokopy v rámci celého programu ich čaká 23. bodov. Poslanci sa v úvode budú venovať najmä téma, ktoré sa týkajú školstva.

Nebudú chýbať ako témy, ktoré sa týkajú hodnotenia kontrolnej činnosti, ako aj správy o činnosti mestskej polície za rok 2017, či návrh na zmenu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018.

Program zasadnutia MsZ (15. februára 2018):

 • 10.00 Otvorenie zasadnutia
 • 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • 10.10 Schválenie programu rokovania
 • 10.20 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie r. 2018 – 2022
 • 10.25 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 "Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM
 • 10.30 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
 • 10.50 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o.
 • 11.10 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš
 • 11.15 Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018
 • 11.20 Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018
 • 11.25 Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018
 • 11.30 Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018
 • 11.35 Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018
 • 11.40 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019
 • 13.10 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2017
 • 13.20 Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017
 • 13.30 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018
 • 13.40 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030
 • 13.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020
 • 14.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • 14.10 VZN č. …/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)
 • 14.30 Interpelácie poslancov
 • 14.50 Informácie
 • 15.00 Záver